Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

PEDIATRIAPLUS.PL

 

§ 1. WSTĘP

1. Domena internetowa www.pediatriaplus.pl stanowi własność spółki Forum Media Polska sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu (Polska), ul. Polska 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, NIP: 7811551223, REGON: 631046924, kapitał zakładowy 300 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: bok@forum-media.pl. Spółka zwana jest dalej Usługodawcą lub Sprzedawcą.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu przez Klientów.

3. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Serwisu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie https://e-forum.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pediatriaplus.pl.

2. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu.

3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonała Rejestracji w Serwisie.

4. Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin.

5. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Serwisu i, w którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika, Klienta oraz zakupionych treści.

6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Serwisu.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

8. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie, który umożliwia Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą.


§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem www.pediatriaplus.pl/p/regulamin w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.


§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie:

a. komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;

b. dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej (co najmniej Internet Explorer 7, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player;

c. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

2. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, JavaScript, Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader oraz akceptacji cookies.


§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / KLIENTA

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Serwisu.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

4. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.

5. W przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby Serwisu, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.

7. Użytkownik uzyskujący dostęp do Serwisu w imieniu Klienta reprezentuje Klienta przy akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta, wiąże Klienta.


§ 6. DOSTĘP DO SERWISU INTERNETOWEGO

1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu poprzez otwarcie strony internetowej. 

2. Użytkownik może założyć indywidualne Konto. Założenie Konta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Serwisu. Część treści w serwisie dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.

3. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.

4. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.

5. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę, jest podany przez Użytkownika adres e-mail.

6. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:

a. podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;

b. ustalić Hasło;

c. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść.

7. Umowa o świadczenie usługi – prowadzenie Konta – zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik lub Klient podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.

9. Usługodawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników oraz Klientów przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy i Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkowników oraz Klientów.

10. Usługodawca nigdy nie zwróci się do Użytkownika lub do Klienta o udostępnienie swojego Hasła.

11. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne.

12. Użytkownik oraz Klient ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z zasobów w Serwisie, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres e-mail bok@forum-media.pl. W przypadku usunięcia Konta na żądanie Użytkownika lub Klienta, uiszczone wcześniej opłaty za złożone Zamówienia nie podlegają zwrotowi w całości lub części.

13. Usługodawca usuwa Konto i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Użytkownika lub Klienta.

14. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika lub Klienta w następujących przypadkach:

a. nieprzestrzegania przez Użytkownika lub Klienta postanowień Regulaminu,

b. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika lub Klienta,

c. korzystania przez Użytkownika lub Klienta z Serwisu internetowego w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

15. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika lub odpowiednio Klienta do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.

 

 

 

 


§ 7. REKLAMACJA

1. Klient może w dowolnym momencie złożyć reklamację do Usługodawcy odnośnie sposobu funkcjonowania Serwisu.

2. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@forum-media.pl.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta na swoim Koncie.


§ 8. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Klient może odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Klient składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@forum-media.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

2.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawiera załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

 


§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Klientów.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu.

3. Jakość treści zawartych w Serwisie może być uzależniona od urządzenia za pomocą, którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu jak też od jakości i parametrów technicznych połączenia internetowego.

4. Klient, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Serwisu, zgłasza ten fakt Usługodawcy za pomocą Formularza Kontaktowego albo mailowo na adres bok@forum-media.pl. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu.


§ 10. PRAWA AUTORSKIE

1. Serwis jest własnością Usługodawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na stronie, są własnością Usługodawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Usługodawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne, wideo, audio oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie przepisami prawa autorskiego.

2. Serwis, jak też poszczególne jego elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych lub prywatnych, chyba że Usługodawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

3. Materiały i zasoby, zawarte w Serwisie, w tym w szczególności opracowania tekstowe, filmy, opracowania audio mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika, który wykupił do nich dostęp. Użytkownik może je wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na użytek swojej firmy/organizacji, ale bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

4. Wykupienie dostępu do Serwisu oznacza udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta licencji na wykorzystywanie materiałów i zasobów zawartych w Serwisie przez okres właściwy dla wybranego przez Klienta wariantu Abonamentu. Licencja uprawnia do korzystania z materiałów objętych ochroną prawno-autorską przez jednego Użytkownika, uprawnionego do korzystania z Konta za pośrednictwem którego wykupiono dostęp do Serwisu.

5. Zasady korzystania z utworów w sposób wykraczający poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.


§ 11. ZMIANY REGULAMINU

1. Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzenia lub wycofania usług w Serwisie, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników lub Klientów.

2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Użytkownika lub Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.

3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Serwis do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne.

4. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników posiadających Konto, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej. Usługodawca umieści na stronie internetowej Serwisu ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu.

5. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Niniejszy zapis nie stanowi wyrażenia ogólnej zgody Usługodawcy na pozasądowe rozwiązywanie wszystkich sporów. Usługodawca w każdym przypadku podejmuje indywidualną decyzję.

2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

3. W przypadku posługiwania się przez Użytkowników lub Klientów wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. Na wypadek gdyby Użytkownik lub Klient posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Użytkownik lub Klient nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Serwisu, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia oraz jego zwrotu do Usługodawcy podlegają zwrotowi na rzecz Usługodawcy.