Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Molestowanie seksualne. Z punktu widzenia adwokata

Adw. Anna Popławska
Dziecko molestowane ODC. 3/3

Jak postępować, jakie kroki prawne podjąć, gdy zachodzi podejrzenie czynu zabronionego, jakim jest molestowanie seksualne dziecka

Transkrypcja video Molestowanie seksualne. Z punktu widzenia adwokata

00:00:02

 

00:00:14

Witam państwa, nazywam się Anna popławska i Jestem adwokatem Izby łódzkiej tematem naszego spotkania będzie przestępstwo molestowania dziecka.

00:00:24

 

00:00:25

Temat niezwykle trudne i nieprzyjemne, ale mam nadzieję, że uda mi się udzielić państwu kilku cennych rad wskazówek. Jak w takich przypadkach postępować i jakie kroki prawne podjąć po to, by takiemu dziecku efektywnie pomóc jednocześnie samych siebie nie narazić na jakieś niepotrzebne nieprzyjemności czy trudności związane z postępowaniem karnym.

00:00:50

 

00:00:50

Rola lekarza we wczesnym wykrywaniu przypadków krzywdzenia dziecka jest niezwykle ważna. Bardzo często to właśnie pracownicy ochrony zdrowia jako pierwsi dostrzegają stykają się z takimi dziećmi, które mają problemy i potrzebują pomocy.

00:01:07

Każdy lekarz, a w szczególności lekarz pediatra, może zetknąć się w swojej praktyce z dzieckiem krzywdzonym, Molestowanym i najważniejsze. W takich wypadkach jest prawidłowe rozpoznanie krzywdzenia, którego symptomy mogą być bardzo różne.

00:01:22

I jak najszybsze udzielenie efektywnej pomocy.

00:01:26

 

00:01:26

Wydaje mi się, że przede wszystkim lekarz musi w ogóle dopuścić do siebie taką myśl, że istnieje możliwość, że osoba o molestujący ą dziecko może być ktoś z jego najbliższego otoczenia.

00:01:37

Opiekun, czy nawet rodzic i jest to o tyle szokujące, bo jak to możliwe, że tak strasznego czynu względem dziecka może dopuścić się tak bliska mu osoba? Ale niestety do takich sytuacji dochodzi często coraz częściej i musimy mieć to na względzie.

00:01:56

 

00:01:57

Niekiedy zdarza się, że problem molestowania wypływa przy okazji innego urazu, z jakim trafia do lekarza dziecko. W takich sytuacjach bardzo często sprawcy będą starać się zafałszować przebieg wydarzeń i obraz kliniczny może wówczas odbiegać od podanego przebiegu wypadków. Takie właśnie sytuacje tym bardziej powinny złożyć naszą czujność, zwrócić naszą uwagę.

00:02:24

 

00:02:25

Wszelkie istotne fakty i obserwacje, które mogą wskazywać na takim nie przypadkowy uraz powinny zostać odnotowane w dokumentacji pacjenta przypadku dziecka molestowanego tylko poprzez współpracę z organami ścigania i potem organami wymiaru sprawiedliwości można zapewnić szybką pomoc i ochronę. Warto zatem przełamać jakąś swoją ewentualną obawę przed sądem przed zgłoszeniem się.

00:02:54

Do organów ścigania.

00:02:56

 

00:02:56

Wiem, że bardzo często taka chęć uniknięcia sądu może wynikać z różnych obaw. Zobaczę z własnymi problemami, jakie w związku z tym mogą powstać.

00:03:07

I tak na przykład musimy stawić się w sądzie. Jest to poświęcenie się naszego czasu. Możemy obawiać się problemów w pracy, że musimy szukać kogoś na zastępstwo, czy też czasami obawiamy się niezadowolenia przełożonego z tego powodu, że że nas w pracy nie ma.

00:03:27

Może to być również strach przed ewentualną zemstą ze strony sprawcy.

00:03:34

Wydaje mi się jednak, że najważniejsze jest dobro dziecka. Tutaj na szali kładziemy jego zdrowie fizyczne, psychiczne, a niekiedy również i nawet życie.

00:03:41

 

00:03:46

Dlatego wszyscy jesteśmy świadomi tego, że sprawca nie powinien pozostać bezkarny, a ofiara nie powinna sama pozostać ze swoimi problemami.

00:03:58

Molestowanie, przestępstwo molestowania zwane jest inaczej czynem Lubieżnym i zostało uregulowane w artykule 200 Kodeksu Karnego, który to artykuł pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć.

00:04:13

 

00:04:15

Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12. Czyli mamy tutaj zagrożenie karą pozbawienia.

00:04:37

 

00:04:39

 

00:04:39

Karalne jest również to regulują kolejne paragrafy tego artykułu 200 kodeksu karnego karalne jest samo prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych lub udostępnianie przedmiotów mających taki charakter, a także prezentowanie małoletniemu wykonania czynności seksualnych.

00:05:00

 

00:05:00

Takie przypadki również trzeba mieć na względzie. Również one mogą zdarzyć się w praktyce lekarskiej i kara w takich przypadkach przewidziana jest do 3 lat również pozbawienia wolności.

00:05:12

Jednakże wydaje mi się, że lekarze najczęściej spotykają się z przypadkami, które reguluje paragraf pierwszy tego artykułu, przestępstwa molestowania i dlatego.

00:05:24

 

00:05:25

Najwięcej jest przypadków obcowania płciowego i na tym aspekcie skupiamy się.

00:05:32

W jaki sposób, jak powinna wyglądać interwencja lekarza i współpraca z innymi służbami, które zajmują się niesieniem pomocy pokrzywdzonym dzieciom?

00:05:44

W przypadku, gdy lekarz na przykład w czasie wizyty domowej stwierdzi konieczność zabezpieczenia dziecka.

00:05:51

 

00:05:51

EE wyda mu się konieczne zabranie go z miejsca, w którym przebywa, ponieważ narażone jego jest jego zdrowie czy nawet życie. Może wówczas bezpośrednio zwrócić się do sądu rodzinnego z wnioskiem o wydanie stosownych zarządzeń w trybie interwencyjnym.

00:06:07

W przypadku, gdy lekarz zostaje poinformowany wezwane przez sąsiadów, a osoby dorosłe, które przebywają w domu z dzieckiem.

00:06:16

 

00:06:16

Czy czy w mieszkaniu odmawiają otwarcia drzwi? Wtedy należy powiadomić policję lub prokuraturę i decyzję o wejściu do mieszkania przy użyciu siły podejmuje prokurator. Dziecko, które skończy lat 13, posiada już częściową zdolność do czynności.

00:06:37

 

00:06:38

Może wtedy wyrazić zgodę na umieszczenie go w placówce opiekuńczej do czasu wydania decyzji przez sąd opiekuńczy.

00:06:46

Najlepiej, gdy taką zgodę wyrazi w obecności świadków, wtedy ona jest najsilniej udowodniona, dlatego najlepiej robić to przy świadkach.

00:07:00

 

00:07:00

Przejdę teraz do kwestii tego, jakie zadania ma policja i prokuratura. W przypadku zgłaszania przestępstw molestowania dzieci. Przede wszystkim, kiedy zgłaszamy się na policję, policja ma obowiązek przyjąć od nas takie zgłoszenie, nawet jeśli na ten moment posiadamy jedynie jakieś przypuszczenia podejrzenia, aczkolwiek uprawdopodobnione w jakiś sposób, ale tylko przypuszczenia.

00:07:31

 

00:07:31

Wtedy również policja ma obowiązek przyjąć od nas zgłoszeń. Nie może odmówić takiego przyjęcia. Ma również obowiązek zapewnić doraźną opiekę dla ofiar przestępstwa molestowania w określonych sytuacjach powinna również zatrzymać sprawcę przemocy, w szczególności, gdy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia czy nawet zdrowia ofiary.

00:07:56

 

00:07:56

W takim przypadku to już w ogóle tym bardziej. Policja ma również obowiązek zabezpieczyć wszelkie dowody przestępstwa, czy też przyjąć zgłaszane przez nas dowody i wnioski, a także może żądać udzielenia pomocy przez określone instytucje.

00:08:14

Podobnie prokuratura jej zadania będą podobne również ma obowiązek przyjąć zgłoszenie dalszej kolejności. Przeprowadza i nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

00:08:27

 

00:08:27

A później już.

00:08:28

Przed sądem sprawuje funkcję tak zwanego oskarżyciela publicznego. Dalej sprawuje nadzór nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności.

00:08:43

Współdziała z organami państwowymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu szerzeniu się przestępstwa molestowania, udziela pomocy jego ofiarom.

00:08:57

Prokuratura w sytuacji naruszenia przepisów prawa karnego chroniących dobro dziecka powinna zgłosić ten fakt, zawiadomić sąd rodzinny i nieletnich.

00:09:07

 

00:09:08

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu takim przestępstwem jest przestępstwo molestowania dziecka.

00:09:20

Ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policji, czyli nie jest to nasze uprawnienie. Wręcz jest to obowiązek i ciąży on na każdej osobie, która dowiedziała się o przestępstwie.

00:09:36

 

00:09:37

W przypadku przestępstwa molestowania, niewywiązanie się z takiego obowiązku zawiadomienia dodatkowo zagrożone jest sankcją prawną, czyli tutaj obowiązek społeczny przekształca się nawet w obowiązek prawny.

00:09:52

W tym przypadku nie zawiadomienia o przestępstwie samo w sobie stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

00:10:02

 

00:10:03

Czyli podsumowując, jest to obowiązek nie tylko społeczne, jakieś moralne, ale również prawny, za które może nam grozić w konsekwencji odpowiedzialność karna i to kara pozbawienia wolności do lat 3.

00:10:20

Lekarz każda osoba zresztą, ale w przypadku państwa lekarz może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w prokuraturze Rejonowej w tej dzielnicy bądź miejscowości, w której popełniono przestępstwo lub w najbliższym komisariacie policji.

00:10:37

 

00:10:38

Można tego dokonać to również takie zachęcenie do aktywnego udziału w postępowaniach karnych. Powiem można tego dokonać nie tylko w formie pisemnej, ale również w formie ustnej i w takim przypadku spisywany jest protokół przez funkcjonariusza policji.

00:10:57

Później po spisaniu.

00:10:58

Bo po złożeniu naszych zeznań mamy prawo zapoznać się z takim protokołem, sprawdzić jego treść, przeczytać, czy Wszystko jest zgodne z tym, co powiedzieliśmy.

00:11:08

Żądać naniesienia ewentualnych poprawek zmian zapis.

00:11:12

 

00:11:13

A na końcu złożyć pod wersją, która nam odpowiada, która jest zgodna z tym, co powiedzieliśmy złożyć czytelny podpis, imię i nazwisko.

00:11:25

Składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa można zastrzec, by dane dotyczące naszego miejsca zamieszkania pozostały jedynie do wyłącznej wiadomości prokuratora. Potem sądu na dalszym etapie postępowania.

00:11:40

 

00:11:40

I to w przypadku, gdy zachodzi uzasadniona obawa zagrożeń. Czy to dla nas jako zawiadamiających, czy też dla osoby dla nas najbliższej i w takim wypadku wszystkie pisma procesowe, które będą do nas kierowane, będą doręczane do instytucji nas zatrudniającej, czyli na przykład do szpitala czy przychodni.

00:12:04

 

00:12:05

Wtedy również odpadnie. Być może nam taka obawa, że sprawca znał by nasz prawdziwy adres, nasze miejsce zamieszkania, a tak pisma będą kierowane do miejsca, w którym pracujemy.

00:12:22

Osoba, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, nabywa określone uprawnienia i w takim wypadku mamy prawo do otrzymania zawiadomienia. Czy to o postanowieniu o wszczęciu postępowania, czy też o odmowie jego wszczęcia.

00:12:41

 

00:12:42

I wtedy możemy złożyć na takie postanowienie zażalenie, czyli w przypadku, gdy organ odmówi wszczęcia postępowania, my możemy taką decyzję zaskarżyć. Ponadto mamy prawo przeglądać akta postępowania.

00:12:58

Sporządzać z nich notatki czy też fotokopie.

00:13:03

Przypadku nieotrzymania przez okres 6 tygodni od złożenia zawiadomienia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego.

00:13:12

 

00:13:12

Możemy również złożyć zażalenie na bezczynność organów ścigania do prokuratora nadrzędnego nad prokuratorem prowadzącym naszą sprawę.

00:13:24

Lekarz może wystąpić również w postępowaniu karnym w przypadku przestępstwa molestowania jako światek należy mieć jednak świadomość, że jak na każdym świadków w czasie procesu karnego ciążą na nas niestety określone obowiązki.

00:13:40

 

00:13:41

I będzie to na przykład obowiązek stawiennictwa na każdorazowe wezwanie organu procesowego, obowiązek pozostawania do jego dyspozycji, czyli w razie gdyby zmienił się na przykład nasz adres zamieszkania adres kontaktowy, mamy obowiązek poinformować o tym organy.

00:14:01

Świadek ma również obowiązek zeznawać, jeżeli strony tego zażądają, to przed wyznawaniem ma obowiązek złożyć przyrzeczenie, a także ma obowiązek zeznawać prawdę i jej nie zatajać.

00:14:18

 

00:14:19

Każde przesłuchanie świadka rozpoczyna się od zadania mu pytań o jego dane osobowe. To jest to imię, nazwisko, wiek, wykształcenie, zawód miiii miejsce zamieszkania.

00:14:34

Na wstępie dokonuje się również pouczenia o karalności za fałszywe zeznania, czy też fałszywe oskarżenie, a także o stosunek względem stron postępowań.

00:14:44

 

00:14:45

I tak jak wcześniej wspomniałam również i na tym etapie. Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy czy groźby bezprawnej wobec świadka, czy też osoby najbliższej świadkowi, można zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości sądu i pisma wtedy będą kierowane do miejsca, w którym pracujemy.

00:15:11

 

00:15:12

Świadek ma również prawo uchylić się od odpowiedzi na pytanie w przypadku, gdy udzielenie takiej odpowiedzi mogłoby narazić jego, czy też również jak jego osobę najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

00:15:29

Świadek ma również prawo do żądania zwrotu kosztów podróży z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania.

00:15:39

A także świadkowi przysługuje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności. Trzeba mieć jednak tutaj na względzie, że muszą być to koszty rzeczywiście poniesione, racjonalne i celowe do wykonania określonej czynności prawnej.

00:15:59

 

00:15:59

Yy to jest najpewniej sąd nie zwróci nam kosztów noclegu w hotelu sheraton czy Hilton. Nie zwróci nam również kosztów dojazdu luksusową limuzyną, która bardzo dużo pali i musimy mieć to na względzie, że koszty takie zostaną uśrednione i wtedy nastąpi wypłata ze skarbu państwa na nasze roku.

00:16:23

 

00:16:23

Członek będą to koszty proporcjonalne i tak jak powiedziałam uśrednione i podobnie będzie w przypadku zwrotu za rok ul dochodu utraconego z powodu stawiennictwa w sądzie, bo o o to również możemy wnosić i zarobek. Czy dochód będzie wysokości przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu?

00:16:47

 

00:16:48

Państwa wątpliwości może budzić również kwestia tajemnicy lekarskiej, jaka na państwu spoczywa tajemnica informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywanym przez państwa zawodem. Trzeba jednak wiedzieć, że istnieją pewne sytuacje, kiedy taką tajemnicę można, kiedy można ujawnić informacje objęte tajemnicą?

00:17:14

 

00:17:15

Nie będzie to dopuszczalne, kiedy tak stanowią przepisy ustawy i w tym przypadku mówią o tym przepis ustawy kodeks postępowania karnego.

00:17:24

Jeżeli lekarz w trakcie realizacji swoich obowiązków zawodowych uzyska wiarygodną informację o popełnieniu przestępstwa molestowania, wówczas musi zawiadomić organy ścigania o jego popełnieniu. Jest to obowiązek prawny, zabezpieczony sankcją karną i w takim wypadku możemy czuć się z tej tajemnicy.

00:17:46

 

00:17:47

 

00:17:47

Dozwolone jest również ujawnienie tajemnicy, kiedy jej zachowanie mogłoby stanowić niebezpieczeństwo. Zagrożenie niebezpieczeństwa dla zdrowia czy życia pacjenta lub innych osób.

00:17:59

I również w takim wypadku lekarz będzie zwolniony od dochowania tajemnicy. Jej ujawnienie oczywiście może nastąpić tylko i wyłącznie w niezbędnym dla postępowania zakresie, czego nie można przekraczać.

00:18:16

Państwa wątpliwości może również budzić widmo bezzasadnego ujawnienia tajemnicy zawodowej. Niekiedy sytuacja lekarza może być bardzo trudno, kiedy to musi samodzielnie stwierdzić, czy zachowanie tajemnicy będzie stanowiło niebezpieczeństwo dla zdrowia czy życia pacjenta, bo z jednej strony grozi mu odpowiedzialność karna za niezawiadomienie organów ścigania, a z 2 strony grozi mu odpowiedzialność karna, ale za bezzasadne.

00:18:33

 

00:18:33

 

00:18:45

Ujawnienie takiej tajemnicy.

00:18:48

 

00:18:48

I tutaj yy grozi również kara grzywny, ograniczenia wolności czy nawet pozbawienia wolności do lat 2. Wtedy lekarz znajduje się można powiedzieć takim potrzasku, bo i z tej strony i z 2 strony grozi mu odpowiedzialność karna.

00:19:05

Trzeba mieć jednak na względzie, że działamy tutaj przede wszystkim z chęcią udzielenia pomocy dziecku i to jego dobro powinno być dla nas najważniejsze, ale oczywiście wszelkie wątpliwe Stany faktyczne.

00:19:20

 

00:19:21

 

00:19:23

Kolejnym takim aspektem, który może państwa zachęcić do aktywnego wzięcia udziału w postępowaniu karnym i działaniu na rzecz dziecka jest to, że w momencie, kiedy zdecydujemy się na formę pisemną złożenia zawiadomienia, to nie ma tutaj żadnego jednolitego wzoru. Jak takie pismo powinno wyglądać? Istnieje w zasadzie pełna dowolność.

00:19:47

Choć oczywiście warto zawrzeć podstawowe elementy takiego pisma, takie jak miejscowość, data, dane składającego, zawiadomienie, dane osobowe, jak imię, nazwisko, adres.

00:20:00

 

00:20:02

Pismo kierujemy do Prokuratury bądź do komisariatu policji w danej miejscowości wskazuje na adres odpowiedniej jednostki.

00:20:11

I tytuł, Jaki nadajemy temu pismu to zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

00:20:18

I w jego treści własnymi słowami zawiadamiam, że w toku sprawowania opieki medycznej, wykonywania czynności medycznych nad małoletnią małoletnim zamieszkałą zamieszkała.

00:20:32

 

00:20:32

 

00:20:32

Powziąłem wiadomość o molestowaniu dziecka i tutaj krótki opis, na czym to molestowanie miało polegać? Jak wyglądało? Możemy również zacytować wyjaśnienia dziecka czy osoby dorosłej, która towarzyszyła dziecku i przyszła do nas po pomoc. I na koniec możemy umieścić takie sformułowanie, że bliższych informacji udzielę w toku czynności.

00:20:57

 

00:20:57

U procesowych w toku dalszego postępowania oczywiście, jeżeli dysponujemy jakimiś dowodami, to im więcej takich dowodów, tym lepiej i warto je do takiego pisma dołączyć.

00:21:13

Na końcu oczywiście składamy swój podpis czytelny, własnoręczny imię i nazwisko.

00:21:21

 

00:21:22

Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Mam nadzieję, że w waszej praktyce nigdy nie spotkaliście się z przypadkiem dziecka molestowanego i mam też nadzieję, że w przyszłości nigdy na takiej nie natraficie.

00:21:36

Ale jeśli tak się jednak zdarzy, że będziecie wiedzieli państwo, jak dziecku efektywnie pomóc, jakie kroki prawne podjąć i że skorzystacie z moich wskazówek porad wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję.

00:21:50

 

00:21:53

 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały