Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

 

Transkrypcja video Depresja i depresyjność 

 

00:00:36 

Dzień dobry państwu. 

00:00:38 

Dzisiejsze nasze spotkanie poświęcimy zaburzeniom depresyjnym grupie dzieci i młodzieży. 

00:00:45 

EE jest to grupa szczególnie dla nas ważna dzieci i młodzież są naszą przyszłością, ale też okresie pandemii. Ta troska, nasza o rozwój psychiczny dzieci i młodzieży jest szczególnie ważna. 

00:00:59 

Szczególnie istotna ll czyta. Pamiętać o tym, że depresje u młodzieży związane są nie tylko z samym stanem depresji? 

00:01:10 

Ale również z depresyjno ścią. Co to jest ta depresyjna? Już jest to cecha osobowości ch odpowiadająca za to, że na 3 dzieci chociaż nie mają objawów klinicznych depresji, to nie są szczęśliwe i to jest przecież problemem, z którymi musimy jest sobie radzić, ale nic nie zaczyna się od zera nie zaczynamy. 

00:01:32 

Nasze spotkanie EE też z pewnym bagażem, który niesie cywilizacja niesie świat. Czy faktycznie 21 wiek zmienił nasze dzieci? No my podchodzimy do tego w sposób bardzo taki można powiedzieć, szeroki świat się zmienia, świat się zmienia, szybciej ll przyspieszył się rozwój cywilizacyjny. Niewątpliwie to tempo życia jest większe narażenie na stresory dzisiejszych dzieci. 

00:02:03 

Jest znacząco większy niż jeszcze 50 60 lat temu EE. 

00:02:10 

Równocześnie wzrosła eskalacja zagrożeń, którymi EE mogą być dotknięte dzieci. Ta eskalacja zagrożeń przede wszystkim wiąże się z tym, że środowisko zewnętrzne jest coraz bardziej otwarty, coraz łatwiej dostępne i dzieci w tym środowisku funkcjonują. One wychodzą poza. Można powiedzieć tą pieczę opiekuńczą pieczę rodzicielską, nie ma możliwości sprawowania stałego. 

00:02:40 

Nadzoru rodzicielskiego nad dzieckiem w każdym jego kontakcie ze światem zewnętrznym. 

00:02:47 

Równocześnie to dynamiczne tempo życia niewątpliwie wpłynęło na to, że czas mniej czasu możemy poświęcić trosce o. 

00:02:56 

Dzieci i ich. 

00:02:57 

Potrzeby realizacji, potrzeby wychowawczych, potrzeb edukacyjnej. A to powoduje, że dziecko zaczyna funkcjonować narastającymi systemie zagrożeń. 

00:03:08 

Eee nie ma naturalnych systemów wsparcia i nie może też liczyć na ten system wsparcia, jeżeli nie może liczyć na system wsparcia szczególnego, to dookoła w tym świecie stresorów czuje się zagubione. Co więcej, te stresory zewnętrzne obciążenia mogą się kumulować. Mogą się po. 

00:03:29 

Tak mogła przechodzić pewno permanentne narażenie, czyli wpływ przewlekłego stresu. To jest sytuacja szczególna. Dlaczego taka szczególna? No to przewlekły stres doprowadza do tego, że odporność psychiczna z biegiem czasu się wyczerpuje, a dziecko bez odporności psychicznej jest dzieckiem, które. 

00:03:53 

Któremu trudniej jest żyć, trudniej się uczyć. Trudna 2 spełniać oczekiwania fill, które do niego docierają przez szkołę, przez rodziców. 

00:04:07 

W związku z tym w tym szczególnym napięć stresu i narażenia funkcjonuje obszarze przeciążenia edukacyjnego. Z czym sobie nie może poradzić? Nie może sobie poradzić. W związku z tym, mimo że coraz więcej czasu poświęca na czasami na naukę. 

00:04:25 

Ale to przeciążenie edukacyjne przeradza się czy przekłada również na brak wypoczynku? Warto tutaj powiedzieć również o jeszcze jednym aspekcie, że podstawa programowa nie ma tendencji do redukowania obciążeń nauki pamięciowej do uczenia tego dziecka. 

00:04:44 

Coś w życiu jest najbardziej przydatny, czyli rozwiązywania problemów, identyfikacji problemu, umiejętności współżycia z innymi ludźmi, a zapełnia je ogromną ilością informacji, które bardzo często. 

00:04:58 

Przyszłości bez. 

00:05:00 

Co szybko tracone, zapominane i można powiedzieć z tego punktu widzenia nie zawsze nieprzydatne. No do czego to Wszystko doprowadza? 

00:05:10 

Doprowadza do lawinowego zagrożenia epidemiologicznego, zaburzeniami psychicznymi i to obserwujemy, obserwujemy od przynajmniej kilku lat, że wzrasta problem niewydolności opieki psychiatrycznej kierowanym w stosunku do dzieci i młodzieży, ponieważ ona wcześniej nie była do tego przygotow. 

00:05:30 

Dobra mało kształcono lekarzy specjalistów, psychiatrii dzieci i młodzieży. Mało było poradni wy zajmujących się tymi zagadnieniami, a przecież dzisiaj, gdy popatrzymy populacyjne na populacyjnie na to, ile z dzieci wymaga opieki psychiatryczno psychologicznej, to fill 9 prawie milionów dzieci do 18 19 roku życia około 10% wymaga opieki pomocy. 

00:06:01 

No, to jest sytuacja bardzo trudna 10%, prawda 10%, czyli prawie blisko jeden milion mln naszych dzieci i młodzież codziennie wymagało jakiegoś zainteresowana swoją sferą psychiczną. Dzisiejszy system nie zaspokaja tych potrzeb. To już wiemy i do tego jeszcze nałożyła się na to Wszystko pan D jaka jest patogeneza depresji? Z czego się to bierze? 

00:06:31 

U dzieci i młodzież, gdzie są te czynniki ryzyka? 

00:06:34 

To czynnika w zyka można podzielić na 2 grupy. Z jednej strony są te osobiste można powiedzieć wewnętrzne w każdym dziecku zlokalizowane i 2 czynniki ryzyka w środowisku to środowisko też będzie obciążało dziecko. Czynniki osobiste można podzielić oczywiście na biologiczne i psychologiczne. One nigdy nie występują rozłącz. 

00:06:59 

Zazwyczaj jest to spektrum p łączenie się wpływów i genetycznych, ale też mają tutaj, no przecież swoje swoją rolę odgrywają choroby, przebyte choroby, przebyte o charakterze somatycznym, bo przecież wcale niemało jest punktu widzenia pediatrycznego. 

00:07:15 

Państwo to przecież doskonale wiecie, obciąża ich dzieci chorobami przez przebyty mi i jakie konsekwencje te choroby przebyte jednak dają? No to jest duży potencjał, niepełnosprawność, niepełnosprawności. 

00:07:30 

Różnie różnie zresztą identyfikowanych, nie zawsze identyfikowane jej od razu. Czasami choroba przebyta ulega. 

00:07:37 

Zapomnieniu a niepełnosprawność pozostaje. No i to jest też tak, jakby punkt. Niestety ten dla nas ujemny, że nie śledzimy zawsze konsekwencji przebytych chorób i jaki to ma wpływ na ogólny rozwój dziecka. Wreszcie sprawność intelektualna no ona. 

00:08:00 

To też jest zróżnicowana dzieci o lepszej sprawności intelektualnej. Wyuczone też mechanizmów takich jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami. Jak pokonywać trudności będą sobie bardziej radziły w życiu. W związku z tym te obciążenia fill nie będą fill od razu wpływały na rozwijanie się zaburzeń depresji. 

00:08:24 

Z 2 strony też m no tutaj rodzina i więzi rodzinne nie zawsze są dobrze dobrze skonstruowane w taki sposób, by stwarzać dla dziecka system oparcia, by te więzi emocjonalne były przez dziecko pozytywnie odbierane dziecko, które czuje się niekochane, nie ma powodu do radości. 

00:08:49 

W związku z tym rozwijanie się tutaj depresyjno ści, jakiego pewnego stylu funkcjonowania społecznego tego dziecka o wiele będzie mnie w bardziej groźne, bardziej prawdopodobne i bardziej negatywnie negatywnie wpływające na dalszy przyszły rozwój yy dziecka. Równocześnie równocześnie dziecko funkcjonuje przecież nie w puszce, ale WU swoim środowisku rodzinnym, które nie zawsze. 

00:09:19 

No jest ideal. 

00:09:21 

W związku z tym ich postawy wychowawcze i wzorce codziennego o funkcjonowania nagą negatywnie wpływać na rozwój nadmierne, kontrolujący, krytyczne, restrykcyjne albo obojętne odrzucające postawy w stosunku dziecka będą powodowały, że dziecko będzie rozwijało się bardzo często w poczuciu winy poczuciu własnej niedoskonałości, poczuciu. 

00:09:49 

Takim, że no. 

00:09:50 

Jest po prostu przez rodzica najbliższą sobie. 

00:09:53 

Yy osobę, bo to czym traktowani jako. 

00:09:56 

Głupie fill niezaradne, które sobie z niczym nie może poradzić, zawsze na końcu zawsze wbite. W związku z tym to jest też psy psychologicznym rozwoju dziecka. 

00:10:09 

Element będą Deprez jodem, no i wreszcie stresory biologiczne i deprywację różnego rodzaju, które są z tym związane, czyli złe odżywianie, deprywacja snu, pozbawienie często snu dziecka powoduje, że dziecko zmęczone, niedożywione, czyli właściwie odżywiane będzie. 

00:10:29 

Miała większą predyspozycję do zaburzeń depresyjnych. 

00:10:33 

To oczywiście będzie się wiązało również z rozwijaniem się tak zwanej wyuczonej bezradności. Ta była uczona bezradność, to jest to jest naśladowanie tego, co w życiu dorosłych dominuje stały narzekanie stałe, poczucie krzywdy, stałe, poczucie klęski. 

00:10:50 

Jeżeli dziecko od rana do wieczora słyszy, jak to matka strasznie cierpi, jak sobie z niczym nie może poradzić, a ojciec jest niedorajdą. No to będzie funkcjonowało nie jako zdobywca. 

00:11:03 

Świata i yy. 

00:11:06 

Ta osoba, która pokonuje wszelkie przeszkody i radzi sobie z przeciwnościami, tylko wprost przeciwnie, będzie funkcjonowało właśnie tym obszarze wyuczonej bezradności. 

00:11:17 

Ja Jestem ten gorszy i ja sobie z niczym nie mogę poradzić. Ja nigdy nie dojdę do niczego. 

00:11:23 

No i wreszcie te. 

00:11:24 

Wpływy środowiskowe, czynniki środowiskowe, depresji to z jednej strony wpływ negatywnej sytuacji rodzinnej, ale już o charakterze innym. Niemiecko związku z tym dziecko. 

00:11:36 

Jest ofiarą przemocy, często przemocy, o różnym charakterze fizycznej, seksualnej. 

00:11:42 

Tej, która naraża dziecko na ponoszenie przez nie wzmożonej, to na tej jego możliwości odpowiedzialności, na przykład za rodzinę, za młodsze rodzeństwo. No mieliśmy przecież takie przypadki, że dziecko mu dziecku małemu 7 Letniemu powierzano w rodzinach opiekę nad zyla. 

00:12:02 

Płakałam i dochodziło do tragedii, gdzie ten przydatek ginęła. 7 latek odbierał sobie życie, prawda? Bo nie miał świadomości odpowiedzialności w tym wieku za swoje jeszcze bardziej młodsze rodzeństwo. 

00:12:15 

To są to obszary, o których się czasami zapomina. O tym się w ogóle nie mówi. No wreszcie rodziny patologiczne rodziny, tak ich dotknięte uzależnieniami rodziny rozbite samotny, gdzie dzieci? Co praktycznie biorąc też pozbawione tego stałego wsparcia, cały czas są. 

00:12:33 

No rodziny też związane z nieobecnością któregoś z rodziców tam, gdzie mamy do czynienia z utratą rodzica lub opiekuna, ale też wpływ na pewno będzie będą na to miały złe warunki socjalne, bieda bieda bieda koreluje z depresją u dzieci i młodzieży. 

00:12:54 

No i konflikty w rodzinie dziecko, które jest narażone na przeżywanie konfliktów, rozwija się w poczuciu winy, rozwija się w poczuciu bezradności, rozbiła się w poczuciu. 

00:13:03 

Stałego zagrożenia życia. 

00:13:05 

A to jest nic innego jak ogrom i obszar. 

00:13:09 

Ogrody dużej liczby stresorów zewnętrznych, które w sposób szczególnie obciąża stan psychiczny i czyni pewnym momencie to dziecko bez problem, bezbronny przed radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami. 

00:13:22 

Ja też prosta. 

00:13:23 

Droga do rozwijania się tego depresyjnego nie oświatowe poglądu. Podobnie dotyczy to dziecka, które rozwija się przy braku wsparcia kogokolwiek z zewnątrz. 

00:13:32 

Niekoniecznie muszą to być ludzie to już pora, to z dalsza rodzina to są tą wreszcie jest no opieka społeczna, która nie zawsze dociera do każdego dziecka. 

00:13:42 

To jesteśmy tak naprawdę my wszyscy. 

00:13:44 

Rocznik no boli obojętni wobec cierpienia dziecka, chociaż nie jest to zawsze dziecko nasze, no i to będzie prowadziło do utraty więzi emocjonalnej z osobami fill znaczącymi l będzie wiązało się również z częstym doświadczaniem przemocy przez te dzieci, a dziecko słabe i wystraszone będzie nawet swojej grupie również nizej eliminowane. Tych nie przystajesz często jest za słaby. 

00:14:28 

Na ocenę środowiska zewnętrznego zarówno wtedy, kiedy się uczy, czy pracuje, czy wykonuje jakieś zadania, które które dostaje i z 2 strony bardzo potrzebuje pozytywnych wzmocnić. 

00:14:45 

Dziecko, które nie ma tych pozytywnych z mocnym będzie rozwijało się w poczuciu, że jest gorsze, że jest nieudacznikiem. Będzie ta negatywna ocena. Samoocena sprowadzała się właśnie do tego, że będzie to fill. To narażenie na rozwijanie się zaburzeń depresyjnych przyszłości. 

00:15:07 

Depresja wieku rozwojowym też trzeba pamiętać o tym współistnieje z innymi zaburzeniami. To nie jest izolowany zaburzenie psychiczne, ale przecież yy z depresją związany jest wcześniej. No funkcjonowanie można powiedzieć takiej, skąd to objawowej D. 

00:15:25 

Która po prostu jest niezdolnością do tego, żeby przeżywać część, żeby być szczęśliwym, żeby się uśmiechać, żeby być zadowoloną, żeby mieć satysfakcję, żeby mieć poczucie, że się jest potrzebnym i kochanym. 

00:15:37 

W związku z tym będą te obszary dysk kliniczne. Na pewno w tej grupie się mieściły zaburzenia lękowe, ale też zaburzenia zachowania. To te zaburzenia zachowania bardzo często wychodzą na Plan pierwszy zaburzeń nastroju dziecka. Myślimy, że dziecko jest niegrzeczne. 

00:15:55 

A tak naprawdę pod tą. 

00:15:57 

Maską zaburzyć yy zachowania nie sprzedali się zespół de Press. 

00:16:03 

Z zespoły opozycyjno buntowniczym coś to takiego jest zespół opozycyjno mój to gdzie nie pójdę dzisiaj do szkoły, prawda nie pójdę. Nie był nie. 

00:16:13 

Dlaczego dziecko nie zawsze powie, Dlaczego nie idzie? No i dochodzi do szarpaniny. Bardzo często od matka traci cierpliwość, szarpie to dziecko bije, uderza dziecko się przeciwko temu buntuje, ma poczucie bezradności, płacz czy dochodzi do samooo szkody u do ucieczek z domu. 

00:16:33 

No, albo jest nadpobudliwe dziecko z zespołem tym hiper kinetycznym, który gdzieś tam nie jest powiązany. To tak, jak się to mówi. 

00:16:42 

No a dhd prawda nadpobudliwość psychiczna z deficytem uwagi, ale myślę tutaj szerzej o zespołach hiper kinetyczny powodują, że te dzieci bardzo trudno. 

00:16:56 

Funkcjonują w środowisku szkolnym, mają poczucie yy że yy sobie w tej szkole nie radzą. EE ta ta bezradność ujawnia się bardzo często nadpobudliwością ruchową. No i to powoduje, że z tej szkoły często są eliminowane. To już przeszkadzają, są dziećmi true. 

00:17:15 

No, no często. 

00:17:17 

Trzeba też myśleć o tym, że jeżeli już taki epizod depresyjny u dziecka się nie pojawi, to jest to sygnał, który będzie mówił nam o tym, że fill taki taki epizod depresyjny może się ponoć aż siedemdziesięcio, pięcio, siedemdziesięcioprocentowy fill mamy takich wskaźnik, jeżeli już raz mijamy epizod depresyjny. 

00:17:44 

No to częstotliwość kolejnego jest sięga aż 74% objawy depresji. 

00:17:53 

U dzieci się różnią w zależności od wieku. Jeżeli ktoś no spotyka się po raz pierwszy, czy dziecko w przedszkolu może mieć depresję? 

00:18:02 

Tak jaki sposób się ona obiad no w tym wieku to przede wszystkim zaburzenia snu dziecko, które nie może spać dziecko, które albo na nadmierne łaknienie, albo ma brak apetytu i jest wychudzona, brak wód, przyrostu masy ciała często przy nie zaburzonym łapki. 

00:18:25 

Dziecko, które jest powołał, miały psychoruchowo. Najczęściej siedzi bez ruchu, często leży, poległ, jest skarży się na nieokreślone dolegliwości bólowe. 

00:18:37 

To głowa to brzuch najczęściej brzuch, prawda? Ręka noga no i też ujawnia Stany Lękowe, ale gdzieś za tym będzie się krył ten strach przed światem. Ten lek przed fill przed mi wiadomo czym, ale strach przed konkretnymi sytuacjami społecznymi. 

00:18:57 

Tak się czuje bezradny yy zagrożony to będzie również rozwijają tego dziecka. Poczucie. 

00:19:04 

Objawy depresji u dzieci starszych w wieku szkolnym między 7 a 15 rokiem życia to przede wszystkim dominujący depresyjne. Myślę w tym depresyjnym myśleniu będzie dominowało poczucie beznadziejności, poczucie bezradności, brak radości, negatywna samoocena to pesymistyczne postrzeganie przyszłości, że nic dobrego w tym życiu mnie nie będzie. 3. 

00:19:29 

Kału i myślę sygnalizacyjnej, ja sobie z niczym nie poradzę. 

00:19:33 

Ja nie pójdę do szkoły, to na pewno dostanę dwóję. Ja nie pójdę. Licz załatwić, bo na pewno mi się nie uda. 

00:19:39 

Tutaj już w tym wieku mogą pojawiać się nie skonkretyzowane myśli samobójczy, ale też będą dominujące częste skargi somatyczne, o którym już wcześniej mówisz. Wypadku dzieje w przypadku dzieci młodszych na bóle głowy na nogi. 

00:19:56 

Lecz i obrazy depresji u młodzieży, u młodych dorosłych, ale w tej chwili myślimy o dzieciach, czyli do 18, 19 roku życia w wieku dojrzewania, wieku, adolescencji. 

00:20:09 

Tutaj już te objawy depresyjne są bardziej fill, przypominające objawy depresji. U osób dorosłych widzimy tutaj obniżenie nastroju, smutek, głęboki obniżyli na statek. 

00:20:26 

Utrata zainteresowań, zaniki energii, pogorszenie się funkcji poznawczych, czyli. 

00:20:35 

Zaburzenia w zakresie pamięci w zakresie koncentracji, uwagi, zdolności kojarzenia pogarszają się wyniki edukacyjne. Niska samoocena, poczucie winy, małej wartości, ten pesymizm, że nic dobrego nie nie będzie czekało w przyszłości, bo nie tylko ten świat jest nieprzyjazne, ale ja Jestem jakiś niedostosowanych gorszy, no i też w tym wieku, wieku, adolescencji będziemy mieli do czynienia z zaburzeniami snu. 

00:21:04 

Z zaburzeniami łaknienia, ale tutaj już no i bezpieczeństwo szczególne związane fill z myślami samobójczymi, ale są bardziej już skonkretyzowane, bo jest usiłowania mi samobójczymi. 

00:21:16 

No i to jest wreszcie może dochodzić do skutecznych prób samobójczych. Dlaczego jest to takie istotne? No przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że represję, które ujawniają się u dzieci i młodzieży, nie przemijają z wiekiem. 

00:21:33 

Yy, trzeba pamiętać o tym, że 50% wszystkich chorób psychicznych w życiu rozwija się do 14 roku życia. 

00:21:41 

A 75% do 24 roku życia. Czyli no można powiedzieć, że większość osób, które chory ma problemy ze zdrowiem psychicznym w przyszłości fill dalekiej często przyszłości. Początek tego wszystkiego gdzieś był do 14. Roku życia czy do 24. Roku życia. 

00:22:05 

No i to jest problem, to jest problem. Dzisiaj obserwujemy niewątpliwie wzrost zaburzeń depresyjnych grupie adolescent ów. On sięga nawet 15% tutaj stopniowo obniża się wiek występowania pierwszego epizodu depresji. 

00:22:20 

Czy dzieci coraz młodsze są depresji? No i równocześnie cały czas cały czas musimy pamiętać o tym ryzyku. Ryzyko D ryzyku depresji w przyszłości badania na te depresyjno ścią i depresją młodzieży są prowadzone oczywiście od lat. 

00:22:40 

One dzisiaj EE dzisiaj Poka poka przedstawiają różne wyniki w zależności od tego od tego jaki jest wiek dziecka, ale dzisiaj ten wiek się przesuwa w dół. Kiedyś ta represyjność jako cecha jako czeka charakteru była stwierdzana. 27 nawet procent dzieci do 10 roku życia czy 25%. 

00:23:05 

Do wieku około 13 lat. Takie badania yy Krakowie były prowadzone z tego. 

00:23:12 

Jak pamiętam, ale też dzisiaj tak duża depresja. No to sięga właśnie nawet do kilkunastu procent, co powoduje konieczność, konieczność no rozwijania adekwatnej opieki psychologicznej, przede wszystkim jako identyfikujące i psychiatrycznej. Wtedy, kiedy te dzieci będą wymagały już już leczenia. No Deprez je trwające powyżej 6 miesięcy ll no. 

00:23:41 

Diagnozuje się od około 1% nawet do około 30% w zależności od kryteriów populacji też i przyjętych kryteriów diagnostycznych. Czyli można powiedzieć, że no taki wskaźnik bardzo szeroki do 30%. To oczywiście nie jest tak, że 30% w każdej grupie trudno tutaj te grupy różnic porównać. 

00:24:04 

Bo często są to populacji mi bardzo dużo. Oczywiście tego jest mniejszych dzieci przedszkolnych przez dzieci szkolnych. Najwięcej jest w okresie adolescencji, kiedy ten wskaźnik średnio się mówi 15%, ale może sięgać to już nawet były w przedziale od 5 czy 10 do do do 20 do 20%. Wiadomo dlaczego? No okres adolescencji tak to jest to usamodzielniania się. 

00:24:29 

Budowania swojej tożsamości, a to powoduje wiele rozczarowań, no i też takich konsekwencji jak WU. Takim razie do tego podejść. No trzeba przede wszystkim myśleć o tym, żeby bywać zwłaszcza w okresie pandemii, prognozować zaburzenia depresyjne, prognozować dlaczego. 

00:24:52 

Żeby pełen zawczasu ee przeciwdziałać zawczasu podejmować środki zaradcze. No przede wszystkim myśląc o tym, żeby nie dochodziło do najbardziej tragicznych sytuacji, jakimi są usiłowania samobójcze czy próby samobójcze w skuteczne przyszłość. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały