Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Bóle głowy - różnicowanie

prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
Bóle głowy u dzieci ODC. 1/3

Bóle głowy - jak dobrze rozpoznać, leczyć i jaką stosować profilaktykę

Transkrypcja Bóle głowy - różnicowanie (odc 1) 

00:00:00 

 

00:00:02 

 

00:00:02 

 

00:00:18 

Dzień dobry państwu. Ja się nazywam Barbara, stańdo. Jestem kierownikiem katedry i kliniki neurologii wieku rozwojowego Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dzisiaj chciałabym przybliżyć państwu problem bólów głowy u dzieci mło. 

00:00:32 

 

00:00:32 

Dzieży chciałabym się zastanowić, w jaki sposób przeprowadzić dokładną diagnostykę i diagnostykę różnicową tego ogromnego tematu, jakim są bóle głowy, zastanowić się również, jak poprowadzić leczenie, a przede wszystkim czy istnieje możliwość zastosowania leczenia profilaktycznego bólów głowy w tej grupie chorych. To znaczy dzieci i młodzieży. 

00:00:56 

 

00:00:56 

Oczywiście truizmem jest już twierdzenie, że bóle głowy występują w bardzo dużej populacji pacjentów, ale proszę zwrócić uwagę, że wśród dzieci faktycznie jest to problem bardzo częsty, bo prawie 70% dzieci w wieku szkolnym, a więc dzieci do 15 roku życia przynajmniej raz w roku doświadcza bólów głowy. W związku z tym na pewno mamy szansę pediatrzy. Neurolodzy dziecięcy spotkać się z tym problemem u naszych. 

00:01:24 

 

00:01:25 

Oczywiście dane epidemiologiczne, które są publikowane na świecie, podają bardzo często liczbę dzieci z nawracającymi bólami głowy, wśród których dominują tak zwane samoistne bóle głowy wieku przedszkolnym. Jest to odsetek nawet dochodzący do 19% wieku szkolnym, a więc w grupie od 6 do 15 roku życia. Ta liczba jest zdecydowanie wyższa, bo nawet dochodzi do 1/5 wszystkich pacjentów, a u nastolatków nawet 40 procentowa grupa dzieci doświadcza bólów. 

00:01:56 

Głowy dominują tak, jak już wspomniałam, tak zwany samoistne bóle głowy. 

00:02:01 

 

00:02:02 

A mianowicie bóle głowy typu napięciowego i tutaj częstość występowania podawane jest w różnych źródłach. Różnie, bo od 1/5 nawet do 3/4 wszystkich bólów głowy. Migreny to zjawisko, które dotyczy 10% wszystkich bólów głowy, a 46% dorosłych osób, które chorują na migrenę podaje, że pierwsze incydenty tego typu bólów głowy wystąpiły u nich, zanim ukończyli 20. 

00:02:31 

Rok życia. 

00:02:32 

 

00:02:33 

Opisywanych jest wiele różnych bólów głowy. Myślę oczywiście o typach o rodzajach bólów głowy. Niektóre źródła nawet podają powyżej 200 różnych rodzajów bólów głowy klasyfikacją oraz sposobem diagnostyki i postępowania. 

00:02:50 

Proszę państwa, zajmuje się towarzystwo naukowe tak zwane międzynarodowe Towarzystwo Badań Bólów Głowy, które również przygotowuje odpowiednie schematy diagnostyczne podziały, ale również i rekomendacje. 

00:03:03 

Dotyczące sposobów postępowania w tym zespole chorobowym. 

00:03:08 

 

00:03:08 

Korzystając z ustaleń można wprowadzić taki podział na bóle głowy tak zwany samoistne bóle głowy objawowe oraz neuralgia nerwów czaszkowych, ośrodkowy i samoistne bóle twarzy oraz inne oczywiście bóle głowy samoistne stanowią jak gdyby. 

00:03:28 

 

00:03:29 

Chorobę samą w sobie i wśród nich także u dzieci wyróżnia się migrene napięciowe bóle głowy, klaster owe, bóle głowy i tak zwane inne samoistne bóle głowy i o tych bólach głowy o charakterze samoistnym, ale również objawowym, o możliwościach diagnostyki różnicowej. Chciałabym w tym wykładzie. 

00:03:50 

Państwu powiedzieć te bóle głowy samoistne, albo też pierwotne, tak jak już wspomniałam, to taki typy bólów głowy, w które stanowią jak gdyby podstawowy objaw choroby i jak gdyby istotę tej choroby oczywiście mają bardzo różną etiopatogeneza i te bóle mają charakter nawracający, które mogą trwać czasem latami i również mogą występować o charakterze przewlekłych dolegliwa. 

00:04:09 

 

00:04:09 

 

00:04:09 

 

00:04:16 

 

00:04:16 

Natomiast bóle głowy objawowe, zwany również często w piśmiennictwie medycznym, bólami głowy wtórnymi. To takie bóle głowy, które są następstwem pewnych procesów patologicznych wewnątrzczaszkowych, ale również o czym nie możemy zapominać, tak zwanych ogólnoustrojowych, oczywiście również chorób o charakterze układowym. 

00:04:37 

Do nich zalicza się również nerwobóle fill, ale także i nietypowe bóle twarzy. Jeśli chodzi o patomechanizm występowania bólów głowy, to on. 

00:04:47 

Proszę państwa, jest bardzo zróżnicowany. 

00:04:50 

 

00:04:50 

W bólach głowy pochodzenia naczyniowego, oczywiście podstawowym patomechanizm m są f Il. 

00:04:57 

Sytuacje, w których dochodzi do nadmiernego rozszerzenia, bogato unerwiony, dużych naczyń i takimi przykładami chorób, których występują tego typu ll objawy to jest migrena, ale również i choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, choroby o charakterze gorączkowym zatrucia i również nadciśnienie tętnicze. 

00:05:18 

 

00:05:19 

Również dużą grupę stanowią tak zwane bóle głowy Ice, pociągania, których patomechanizm polega na rozciąganiu pociąganiu i przemieszczaniu się zatok żylnych, ale również dużych pni żylnych i również pni tętniczych i tych, które przebiegają w oponach i samych opon mózgowo rdzeniowych. I tutaj takie przykłady, w których występują bóle głowy o tym typie metal patomechanizm u są guzy wewnątrzczaszkowe. 

00:05:48 

Krwiaki ropnie wewnątrz. 

00:05:50 

 

00:05:51 

Czaszkowe czy śródczaszkowe obrzęk mózgu, ale również krwotoki wśród mózgowe również zakrzepica naczyń żylnych, udary niedokrwienne i zespoły po punk cyjne. 

00:06:02 

Po nakłuciu lędźwiowym fill, jeśli chodzi o zapalne przyczyny bólów głowy. No to tutaj podstawowym patomechanizm jest oczywiście odczyn zapalny, a więc wszelkiego rodzaju neuro infekcje, ale również i zapalenia żył i tętnic wśród czaszkowy i zewnątrzoponowym. 

00:06:19 

 

00:06:19 

Mechanizm mięśniowy, który polega na odruchowym przykurczu lub nadmiernym napięciu mięśni, bóle głowy o charakterze napięciowym, ale również wady refrakcji, które dość często występują w tej populacji wiekowej i zaburzenia również mięśni żwaczy dalej o charakterze rzut owym czy rzut owanym to są bóle promieniujące na obszar odległy od miejsca, w którym występuje proces chorobowy. Jaskra jest takim przykładem choroby uszu. 

00:06:49 

Zatok Zero. 

00:06:51 

I również nerwobóle, a więc takie, które występują w postaci podrażnienia lub uszkodzenia nerwów obwodowych, mogą to być o charakterze bezpośrednim lub pośrednim. 

00:07:03 

I tutaj takim klasycznym przykładem jest Neuralgia Nerwu Trójdzielnego i inne neuralgia nerwów czaszkowych. No i w takim wypadku, jeżeli znamy patomechanizm, liczbę występujących bólów głowy, musimy się zastanowić, co też takiego należy począć, żeby tą diagnostykę? 

00:07:11 

 

00:07:11 

 

00:07:22 

Uściślić i jakie wdrożyć? 

00:07:25 

 

00:07:25 

 

00:07:26 

Narzędzia diagnostyczne. Zanim jednak przystąpimy do tego procesu diagnostycznego, bardzo ważny jest Wywiad u małych dzieci i u niemowląt oczywiście diagnostyka bólów głowy jest bardzo trudna ze względu na to, że Wywiad jest praktycznie żaden, możemy tylko domniemać, że występują bóle głowy, obserwując niepokój dziecka, utraty łaknienia, zaburzenia snu, czasem nudności, wymioty i tu też opieramy się na relacjach i opiekunów. 

00:07:56 

Oczywiście ważne jest badanie pediatryczne i badanie. 

00:08:00 

 

00:08:00 

Neurologiczne w badaniu neurologicznym należy bezwzględnie wykonać pomiary obwodu głowy, ocenić wielkość kształt czaszki, ocenić również stan szwów czaszkowych, dokonać pomiaru i tętnienia ciemiączka, ale również ustawienia głowy dziecka. 

00:08:22 

U dzieci starszych, kiedy Wywiad jest możliwy do przeprowadzenia i wydaje się on być bardziej obiektywny, powinniśmy zapytać o umiejscowienie i charakter oraz czas trwania bólów głowy. Bardzo ważne jest również zapytanie o częstość i czas pojawiania się bólów głowy. Niezwykle istotne wydaje się również. 

00:08:33 

 

00:08:33 

 

00:08:43 

 

00:08:43 

Zapytanie o ewentualne występowanie czynników poprzedzających wystąpienie bólu głowy, ale również i objawów towarzyszących, czy na przykład zależne są one od pozycji ciała od wysiłku fizycznego, czy też innych, bo bóle głowy, które obserwujemy u dzieci, mogą mieć charakter przygodny, czyli występować niezwykle rzadko mogą być charakter ostry podostre, przewlekły, ale również i nawracający. Te wszystkie cechy powinny w czasie wywiadu. 

00:09:13 

Być uwzględnione i również pacjent powinien o nich powiedzieć, albo też obserwatorzy, opiekunowie. 

00:09:21 

 

00:09:22 

Jakie w związku z tym możemy wyróżnić u dzieci? Wzorce bólów głowy? No przede wszystkim możemy zauważyć, że występują u nich nawracające albo też zwane napadowe bóle głowy i mogą mieć one charakter przewlekły albo też ostry. 

00:09:39 

Nie muszą mieć charakteru narastającego i trwają przez najmniej przez okres 6 miesięcy i nie występują przy tym żadne ważne zaburzenia, czy też objawy neurologiczne. I to są bóle raczej o charakterze samoistnym, niezwiązane z patologią wewnątrz czaszkowo. 

00:09:58 

 

00:09:59 

Oczywiście mogą dzieci również występować na klaster owego bólu głowy, które nas nasilają się stopniowo i osiągają swój szczyt w ciągu kilku minut i mogą trwać nawet do 3 kwadransów. Napady migreny, o których będę jeszcze mówiła, nasilają się w ciągu kilku godzin. Średnio trwają u dzieci od 2 do 72 godzin dalej również takim wzorcem bólów głowy, na który należałoby zwrócić uwagę. Są bóle głowy, które występują u dzieci po obudzeniu. 

00:10:29 

Wcześniej rano, które w ciągu dnia mają tendencję do osłabiania swojej intensywności. 

00:10:35 

I to są bóle dość charakterystyczne dla wszystkich procesów, które toczą się wewnątrz Czaszkowo i mają charakter wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego, między innymi w przebiegu guzów mózgu. 

00:10:50 

 

00:10:51 

Jeśli chodzi o wzorce czasowe bólów głowy, to pozwalają one nam jest niejednokrotnie na ustalenie prawdopodobnej lub też możliwej etiologii. 

00:11:02 

 

00:11:02 

Jeśli mamy do czynienia z ostrym rozlanym bólów bólem głowy, to na pewno musimy wziąć pod uwagę występowanie infekcji ogólnoustrojowych u dziecka lub też neuro infekcji, ale również i zatrucia. 

00:11:15 

Proszę pamiętać także o możliwości występowania zatrucia tlenkiem węgla, ale również i po przebytym napadzie padaczkowy. W przypadku wystąpienia zaburzeń elektrolitowych hipoglikemii nadciśnienia Tętniczego, również pourazowe bóle głowy mogą mieć taki haracz. 

00:11:32 

 

00:11:33 

Przebiegu zakrzepicy naczyń mózgowych i w przebiegu również krwotoku wśród czaszkowych i zatorów mózgowych, a także jako zespół pop funkcyjny. 

00:11:44 

Proszę Państwa, po przeprowadzonym nakłuciu lędźwiowym bóle ostre zlokalizowane l występują w przypadku na przykład zapalenia zatok obocznych nosa, ale również i w przypadku infekcji uszu w przebiegu jaskry. W przypadku chorób zębów i dysfunkcji stawu skroniowo żuchwowego. 

00:12:04 

Tobie go również ostrych neuralgii neuralgii, nerwu trójdzielnego czy też nerwoból u Potylicznego, ale również i jako bóle pourazowe. 

00:12:12 

 

00:12:13 

Ostre nawracające, czyli napadowe bóle głowy to domena tych bólów głowy o charakterze samoistnym, a więc pierwsza ataku migreny, migrena, ale również i tak zwanych trójdzielny autonomicznych bólów głowy, o których też będę mówiła przewlekły i postępujący wzorzec bólu głowy jest charakterystyczny dla procesów wewnątrzczaszkowych. Myślę tu o guzie mózgu ją rzekomym guzie mózgu po przewlekłym krwiaku podtwardówkowy moto głowił. 

00:12:43 

Zespole Alnor lakier, jego i niestety również przebiegu ropni mózgu. 

00:12:48 

Z kolei ten typ bólu głowy o charakterze przewlekłym nie postępującym, to przewlekłe bóle głowy typu napięciowego, zwykle o charakterze psychogenne, które niezwykle często występują w populacji nastolatków. 

00:13:04 

Jeśli chodzi o lokalizację, czy też umiejscowienie bólu. 

00:13:08 

 

00:13:08 

W głowy to musimy zdawać sobie sprawy, że zmiany, które przebiegają wewnątrz czaszkowo, zwłaszcza w tylnym dole czaszki, mogą powodować bóle właśnie z tyłu głowy. 

00:13:18 

Dzieci tak lokalizują zwykle w potylicy i w okolicy karku, natomiast zmiany wewnątrzczaszkowe lokali zlokalizowane nad namiotowa mogą dawać bóle w okolicy czoła i również skroni. Jeśli mamy do czynienia z procesami chorobowymi, zatokach przynosowych zębach. 

00:13:38 

W obrębie oczodołu w oczu w obrębie górnych kręgów szyjnych. To te bóle są często niedokładnie lokalizowane. 

00:13:48 

Nadal jednak możemy powiedzieć, występują w miejscu odpowiadającym dystrybucji. 

00:13:53 

 

00:13:54 

W sytuacji, kiedy występują napadowy, nawracające bóle głowy u pacjentów, ważną informacją, którą powinniśmy im przekazać, jest potrzeba prowadzenia tak zwanych dzienniczków, bólów głowy. 

00:14:06 

Prowadzenie tych dzienniczków bólu głowy pozwala zarówno lekarzowi, ale również im i ich opiekunom zastanowić się, jak często występują. 

00:14:15 

 

00:14:15 

Te bóle głowy y bardziej precyzyjnie dokonać charakterystyki bólów głowy. No i oczywiście ocenić, czy stosowane w przypadku wystąpienia bólu głowy środki przeciwbólowe przynoszą jakikolwiek efekt gorąco. Polecam zalecenia stosowania i prowadzenia właśnie takich dzienniczków bólów głowy. Kontynuując proces diagnostyczny u pacjentów z bólem głowy. 

00:14:40 

 

00:14:41 

Oczywiście należy przeprowadzić bardzo dokładne badanie pediatrycznej neurologiczne, nie zapominając o pomiarze ciśnienia tętniczego i oczywiście temperatury temperatury ciała. Jeżeli wszystkie dane, które uzyskamy zarówno z badania podmiotowego, jak i przedmiotowego, wskazują na konieczność przeprowadzenia dokładniejszej diagnostyki. 

00:15:04 

 

00:15:05 

To proszę państwa, powinny być takie objawy jak występowanie zaburzeń świadomości zaburzeń, zachowania zaburzeń, równowagi, zaburzeń widzenia. Jeśli w badaniu przedmiotowym odnotujemy również lub mamy taką informację o występowaniu obrzęku tarczy nerwu wzrokowego nierówności źrenic, występowanie również objawów opon owych czy jakichkolwiek objawów, ogniskowe go uszkodzenia ośrodkowego układu. 

00:15:29 

 

00:15:29 

Nerwowego, jeśli występowały w przeszłości drgawki, gorączkę, nadciśnienie tętnicze. To oczywiście są to Wszystko ważne informacje, które powinny skłonić nas do rozszerzenia diagnostyki różnicowej fill w przypadku takiego pacjenta ważne jest również ocena stopnia natężenia bólów głowy u dzieci starszych, z którym umiemy się porozumieć, którzy rozumieją nasze polecenia. Warto zastosować skalę was tak od jeden do 10, żeby określiły stopień nasilenia bólów głowy. 

00:16:01 

Mniejszych dzieci warto za stos. 

00:16:03 

 

00:16:03 

Prowadź tak zwane pismo Obrazkowe, czyli pokazywanie tak zwanych buziek, które mają odzwierciedlić jakby stopień nastroju i też nasilenia bólów głowy gorąco również taki sposób polecam, jakie powinny nas zaniepokoić objawy u pacjentów, u których występują bóle głowy. Oczywiście myślimy ciągle o dzieciach, czyli krótko mówiąc, jakie to są objawy alarmowe, albo też ostrzec. 

00:16:30 

 

00:16:30 

Zawsze na pierwszym miejscu umieściłabym jednak występowanie objawów ogniskowych w badaniu neurologicznym, a więc niedowładu VAT akcji zaburzeń mowy, porażenia o Środkowego Nerwu Twarzowego, ale także istnienie bólów głowy o bardzo dużym natężeniu, a zwłaszcza takich dolegliwości bólowych, które wystąpiły pierwszy raz w życiu. I pacjent relacjonuje, że jest to najsilniejsze, jak i do tej pory doznał ból głowy. 

00:16:56 

 

00:16:57 

Jeśli dochodzi do zmiany charakteru bólów głowy, jeśli dzieci budzą się w nocy i relacjonują występowanie bólów głowy, jeśli również bóle narastają, myślę o narastającym natężeniu, ale również zwiększającej się częstości dalej. 

00:17:14 

Bóle fill o cechach wskazujących na wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego, a więc poranne bóle głowy, poranny nudności lub wymioty, dalej bóle, które budzą również chorego ze snu lub też nasilają się w czasie kaszlu. 

00:17:28 

Mikcji i towarzyszyć temu może tarcza zastoinowa, czyli obrzęk tarczy nerwu wzrokowego. 

00:17:35 

 

00:17:36 

Kolejne objawy to proszę państwa, inne nieprawidłowości w badaniu neurologicznym, ale również i innym przedmiotowym. Jeżeli usłyszymy o zmianie zachowania o pewnych objawach, nazwijmy to lll zaburzeń, zachowania, objawach psychicznych, zaburzeń świadomości, równowagi i zaburzeń widzenia nierówności źrenic, ale także wystąpienia objawów opon owych gorączki i drgawek, to potraktujmy to jako ważny objaw ostrzegawczy. 

00:18:04 

 

00:18:05 

Dalej urazy głowy, w przebiegu których dochodzi do objawów wstrząśnienia mózgu i bóle. Występują nawet do 14 dni po wystąpieniu tego urazu. 

00:18:16 

Dalej w przypadku, gdy występują bóle po założeniu zastawki komorowo otrzewnowej. Jeśli chcemy wykluczyć dysfunkcje zastawki, powinniśmy również wziąć pod uwagę występowanie bólów głowy, ale także i innych objawów w postaci nudności, wymiotów. 

00:18:32 

 

00:18:32 

No i objawem alarmowym ostrzegawczym. Są też pewne dane z wywiadu, które mogą wskazywać na występowanie innych chorób ośrodkowego układu nerwowego, choroby nowotworowe w alkomat, ozy, choroby układowe albo też choroby odbie co ogól o pati i ważnym również objawem ostrzegawczym ostrzegawczym jest występowanie bólów głowy u dzieci poniżej 3 roku życia. Na pewno mówiąc. 

00:19:02 

O tych objawach ostrzegawczych objawach alarmowych. Koniecznie należy się zastanowić, kiedy powinnam powinienem skierować pacjenta do szpitala? 

00:19:11 

 

00:19:12 

Kiedy bóle głowy wybudzają dziecko w nocy, kiedy mają poranny charakter? Tu nie ma dyskusji, kiedy towarzyszą im jeszcze nie daj Boże Wymioty i nudności. 

00:19:22 

Kiedy dochodzi do nasilenia natężenia i znacznej częstości bólów głowy, jeśli jednocześnie występują zmiany zachowania dziecka, bóle mają duże natężenie. 

00:19:32 

 

00:19:32 

I relacjonują również opiekunowie lub też sami pacjenci, że po raz pierwszy doznają takiego silnego bólu głowy. Jeśli towarzyszy temu gorączka. 

00:19:42 

Oczywiście sztywność karku, jeśli występuje długo ból głowy po urazie i jeśli są to bóle związane z napadami padaczkowy mi i bóle związane z występowaniem objawów ogniskowe go uszkodzenia. 

00:19:55 

 

00:19:55 

Ośrodkowego układu nerwowego to są sytuacje, w których dzieci powinny być skierowane na diagnostykę szpitalną, przeprowadzenie diagnostyki ambulatoryjnej może być trudne, a w niektórych wypadkach nawet i niemożliwy, jakie powinniśmy wykonać badania dodatkowe. 

00:20:13 

Jeśli nie decydujemy się na przykład na przekazanie pacjenta do oddziału szpitalnego, No oczywiście rutynowo zaleca się wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych. 

00:20:25 

Oczywiście podstawowych. Myślę tutaj o badanie, morfologia, ob badanie ogólne moczu, ale również kały na jaja pasożytów. 

00:20:32 

 

00:20:33 

Czy wykonywać należy inne badania laboratoryjne? Oczywiście proszę państwa, Wszystko zależy od obrazu klinicznego od dotychczasowego przebiegu choroby od objawów towarzyszących od towarzyszących innych chorób fill, które są u tego dziecka leczony. 

00:20:51 

Kiedy należy wykonać nakłucie lędźwiowe? Kiedy należy wykonać badanie płynu mózgowo rdzeniowego? 

00:20:56 

Bezwzględnie oczywiście w przypadku podejrzenia neuro infekcji i również napisałam w przypadku podejrzenia krwawienia podpajęczynówkowego, ale. 

00:21:07 

 

00:21:07 

Niezwykle ważnym badaniem w przypadku diagnostyki krwawienia podpajęczynówkowego. Oczywiście pozostaje badanie neuro brazowe, to znaczy badanie tomografii komputerowej głowy. W związku z tym, kiedy badania neuro obrazowe, kiedy są odpowiedzialnością powinni. 

00:21:24 

 

00:21:24 

Śmy wykonać, kierować pacjenta na takie badanie. Jeżeli podejrzewamy oczywiście objawowy charakter bólu głowy i wiążemy to z możliwą patologią wewnątrz czaszkowo tutaj oczywiście sprawa nie podlega dyskusji, natomiast uważa się, że nie ma podstaw do rutynowego wykonywania badań neuro brazowych. 

00:21:47 

 

00:21:48 

W przypadku dzieci, u których bóle głowy mają charakter nawracający i nie ma żadnych zmian w badaniu neurologicznym, wykonanie badań neuro obrazowych może nie przynieść żadnych rezultatów i niepotrzebnie tylko nastraja pacjenta, ale również jego opiekunów na oczekiwanie wyjaśnienia przyczyn wewnątrzczaszkowych zmian, które mogą doprowadzić do tych bólów głowy. 

00:22:14 

 

00:22:14 

Ale jeśli już istnieje, potrzeba wykonania badania neuro obrazowego, jeśli jest to niezbędne to wykonujemy. Proszę państwa, badanie rezonansu magnetycznego, które stoją odpowiedzialnością, umożliwia z identyfikowanie strukturalnych nieprawidłowości tkanki nerwowej mózgu i nie tylko tkanki nerwowej, ale innych struktur. 

00:22:36 

I to badanie taki typ badania zalecane jest przez Europejską Federację Towarzystw Neurologicznych i u Dzieci, ale również i w przypadku. 

00:22:44 

 

00:22:44 

Dorosłych i w sytuacjach, w których przede wszystkim mamy nietypowy wzorzec bólowy. On odbiega od tych schematów, o których przed chwilą mówiłam, jeżeli mamy również napady padaczkowe w wywiadzie i występowanie objawów ogniskowe go uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w tych wypadkach oczywiście nie ma mowy o dyskusji robimy, nie robimy, koniecznie robimy. Najpierw zlecamy, potem wykonuje i badanie rezonansu magnetycznego. 

00:23:12 

 

00:23:14 

Przypadku podejrzenia, natomiast bólu głowy związanego z chorobami naczyń mózgowych, szczególnie jeżeli podejrzewamy malformacje naczyniowe, to istnieje potrzeba poszerzenia wykonania badań obrazowych, między innymi o badanie angiografia Mr a przypadku podejrzenia zmian pourazowych, nawet sexy sekwencję Mr. 

00:23:36 

 

00:23:37 

Devi w przypadku wykonywania badań tomografii komputerowej głowy oczywiście po nie sięgamy w przypadku występowania urazu. Jeśli doszło do tego urazu wczoraj przedwczoraj lub właśnie w tej chwili. 

00:23:51 

Natomiast wykonywanie badań ultrasonografii dopler owskiej przez czas kowej nie jest kompletnie przydatne w diagnostyce bólów głowy nie ma żadnych wskazań do kierowania pacjentów na takie badanie. 

00:24:04 

 

00:24:04 

 

00:24:05 

A co z badaniem media? Większość państw, aby zapytała, otóż nie zaleca się rutynowego wykonywania badań czynności elektrycznej mózgu u dzieci, u których bóle głowy mają charakter nawracający. 

00:24:18 

To przydatność jest bardzo niewielka, jeśli chodzi o możliwości diagnostyczne, ale również i w różnicowaniu migreny innych typów bólów głowy egie jest badaniem kompletnie nieprzydatnym. 

00:24:32 

 

00:24:32 

Może zdarzyć się tak, że przy nieprawidłowej odpowiedniej interpretacji często nieprawidłowy zapis eeg staje się niestety źródłem reakcji stosowania wielu różnych leków, czyli tak zwanych reakcji jad rogen nych u pacjenta u jego i jego rodziny. Te badania nie wnoszą wiele w diagnostyce różnicowej migreny i bólu. 

00:24:56 

 

00:24:57 

Jak prowadzimy diagnostykę różnicową, jak korzystamy z pomocy konsultacji innych specjalistów? No na pewno korzystamy z pomocy okulistów. Proszę państwa po to, żeby wykluczyć występowanie tarczy zastoinowej, aczkolwiek jest to fragment czy część badania neurologicznego, którą każdy neurolog wykonuje. 

00:25:16 

 

00:25:17 

I również dla oceny zaniku nerwów wzrokowych, ale już żeby ocenić wady refrakcji, występowanie jaskry czy zeza, tutaj powinniśmy się posiłkować konsultacją okulistyczną. 

00:25:28 

Czy konsultacja Laryngologiczna przynosi nam wiele istotnych informacji, tak po to, żeby wykluczyć zapalenie zatok obocznych nosa, czy też uż. 

00:25:38 

Badanie psychologiczne jak najbardziej jest istotne w diagnostyce różnicowej, zwłaszcza jeżeli dolegliwości mają charakter nawracający i mogą wpływać na aktywność życia codziennego, pogarszają jego jakość życia i również stan emocjonalny. A z 2 strony również mamy takie sytuacje, kiedy zaburzenia? 

00:25:58 

 

00:25:58 

Zarówno lękowy, jak i zaburzenie emocji mogą stanowić podłoże bólu głowy typu napięciowego. Tutaj pomoc psychologa jest niezwykle istotna, no i w końcu konsultacja Psychiatryczna wydaje się, że jest ważna, niezbędna. Jeżeli podejrzewamy, podejrzewamy obniżenie nastroju, czyli zaburzenia depresyjne, ale również lękowy i w przypadku podejrzeń innej psychopatologii. 

00:26:22 

 

00:26:24 

Jakie mamy możliwe schematy różnicowania, występowania bólów głowy, jeśli dokładnie przeprowadzimy Wywiad, badanie neurologiczne i pediatryczne, to możemy obserwować u pacjentów. Występowanie objawów alarmowych lub też nie występowanie tych objawów alarmowych. 

00:26:42 

Eee skupmy się najpierw na tych sytuacjach, kiedy nie mamy występowanie jakichkolwiek objawów nietypowych, tak zwanych objawów alarmowych, czyli właściwie powinniśmy sprowadzić diagnostykę do ceny kryteriów samoistnego bólu. 

00:27:00 

 

00:27:00 

I tutaj, proszę Państwa, wśród tych samoistnych bólów głowy, jak już to wcześniej powiedziałam, zaliczana jest migrena napięciowy ból głowy oraz tak zwane trójdzielne, autonomiczne bóle głowy. 

00:27:13 

I tu w diagnostyce różnicowej tych 3 typów bólów głowy uwzględniamy lokalizację, charakterystykę tych bólów głowy, wygląd pacjenta, czas trwania oraz występowanie dodatkowych objawów. 

00:27:26 

 

00:27:26 

Jak państwo widzą, w przypadku migreny możemy spodziewać się, że bóle głowy mogą mieć charakter jednostronny, ale ten jednostronny ból głowy dotyczy młodych dorosłych lub też nastolatków u dzieci. 

00:27:41 

Mniejszy zwykle są to bóle o charakterze obustronnym, mogą lokalizować się w okolicy czoła, ale mogą i dotyczyć całej głowy. 

00:27:50 

 

00:27:50 

Są to bóle o charakterze stopniowym i ten wzorzec narastania bólów głowy ma charakter takiego kresz endo bóle są pulsujące mogą mieć charakter umiarkowany lub silny i podczas codziennej aktywności one się nasilają. 

00:28:05 

Myślę oczywiście aktywności ruchowej. Chorzy są zwykle bladzi, wolą zostać w ciemnym pomieszczeniu, zgłaszają foto i fono fobię są wrażliwi również na dźwięki zewnętrzne. Zwykle czas trwania migreny dziecięcej. 

00:28:17 

 

00:28:21 

To jest wiedo 72. 

00:28:22 

 

00:28:22 

 

00:28:22 

Godzin dodatkowo u tych pacjentów obserwujemy nudności, wymioty właśnie tą nadwrażliwość na dźwięki i również światło czasem występują, a objawy auro, których też będę w czasie tego wykładu mówić, czasem zaburzenia mowy i ruchu. 

00:28:37 

Natomiast w napięciowym bólu głowy ll ból jest zlokalizowany obustronnie. Często pacjenci mówią, że to jest ból o charakterze ściskania ucisku, który się zwiększa i zmniejsza na przemian. Chorzy są w tym czasie aktywni, czasem wymagają jednak odpoczynku. 

00:28:54 

Natomiast czas trwania jest bardzo zróżnicowany. 

00:28:57 

 

00:28:58 

W trój dzielnym autonomicznym bólu głowy. Zwykle ten ból jest zlokalizowany jednostronnie i może dotyczyć okolicy oka lub skroni. Zaczyna się szybko i swoje apogeum, czyli najwyższy stan natężenia, osiąga w ciągu kilku minut nawet do 5 minut. 

00:29:14 

Ból jest bardzo silny, ciągły. Czasem pacjenci używają określenia potworny i gwałtowny chorzy są zwykle aktywni i ten ból trwa najwyżej do 3 godzin od pół godziny do 3. 

00:29:27 

Godzine po tej samej stronie, gdzie jest zlokalizowany ból, możemy zaobserwować u łzawienie, zaczerwienienie ll. 

00:29:34 

 

00:29:35 

Wyciek z nosa treści surowi czej zespół hornera, czyli tak zwany mio z Izb to z janow kalmus, czyli zwężenie źrenicy. 

00:29:44 

Zapadnięcie gałki oczne i Opadanie Powieki, ale również objawy ogniskowe, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego poza tymi, które wymieniła, są stosunkowo rzadkie. 

00:29:56 

 

00:29:57 

I wśród tych pierwotnych bólów głowy oczywiście jako pierwsze omówię migrenę, czyli napadowe bóle głowy, w którym mogą występować objawy autonomiczne, którym może towarzyszyć aura, ale też nie musi występować aura. Oczywiście rozpoznanie migreny opieramy na standardach opublikowanych w klasyfikacjach międzynarodowego towarzystwa bólów głowy. 

00:30:20 

 

00:30:21 

I oprócz bardzo dokładnego wywiadu, o którym już staram się tutaj państwu powiedzieć, wykonujemy badania dodatkowe, które mają uściślić charakter tego bólu głowy, natomiast badania neuro obrazowe i elektro fizjologiczne, o których wspomniałam, niewiele wnoszą do rozpoznania, czyli właściwie tak jak w dziewiętnastowiecznej medycynie możemy powiedzieć, Wywiad jest wszystkim. Badanie niczym w migrenie naprawdę? 

00:30:51 

Wywiad jest bardzo istotny lll o aurze migren owej, o rodzajach tej aury migrenowe. Jej powiem w 2 części tego wykładu. 

00:30:54 

 

00:31:00 

 

00:31:01 

A teraz tylko chciałabym państwu przekazać informacje dotyczące sposobów leczenia. 

00:31:06 

Migreny u dzieci. 

00:31:08 

No przede wszystkim chciałam powiedzieć, że bardzo istotne jest psychoedukacja zarówno pacjenta, ale również jego opiekunów. 

00:31:14 

A więc wyjaśnienie istoty choroby i również tego, jak będzie przebiegać ta choroba. Oczywiście ważne jest postępowanie i farmakologiczne i niefarmakologiczne. 

00:31:25 

To niefarmakologiczne to INFORMACJA O unikaniu czynników wyzwalających. Jeśli takowe u pacjenta występują, ale również i poinformowanie o możliwości stosowania odpowiedniej diety. 

00:31:37 

 

00:31:38 

Unikania pewnych potraw czy pewnych substancji, które wyzwalają bóle głowy, co raczej dotyczy pacjentów nastoletnich LI leczenie farmakologiczne, które ma charakter doraźny, ale też i fl leków o charakterze profilaktycznym. 

00:31:56 

Z napadzie migreny, proszę państwa, przede wszystkim zalecamy pacjentowi spokój i przebywanie w ciemnym pomieszczeniu. No i oczywiście podawanie leków przeciwbólowych w sytuacji, kiedy występują już pierwsze fill, objawy bólu głowy Michael typu migrenowego. 

00:32:15 

 

00:32:15 

U dzieci podajemy leki przeciwbólowe, które tu wymieniłam ibuprofen i paracetamol i to są, proszę państwa, jedyne, których skuteczność bezpieczeństwo w doraźnym leczeniu migreny udokumentowano na podstawie badań klinicznych i tu się stosuje ibuprofen w dawce 10 mg na kilogram, a zadziała lub paracetamol 15 mg na kilogram masy ciała. 

00:32:39 

 

00:32:39 

Zapytają na pewno państwa o możliwość stosowania tryb Stanów, które są wszech obecne w leczeniu osób dorosłych. Otóż w przypadku tryb Stanów Ll stosuje je się po ustąpieniu aury, ale u pacjentów, którzy skończyli 16 lat lub niestety 18, bo niektóre tryptany są lekami zarejestrowanymi właśnie u osób dorosłych można stosować również leki przeciwwymiotne i leki uspakajające. 

00:33:08 

Natomiast bardzo istotne, proszę państwa, w przypadku również dzieci, młodzieży jest profilaktyka migreny, czyli nie doprowadzanie do kolejnych bólów głowy fill i tu zaleceniem jest wprowadzenie profilaktyki w sytuacji, kiedy mamy więcej niż 2 napady migrenowe w miesiącu lekiem o udowodnionej skuteczności jest Luna lizyna w dawce 10 mg na dobę propranolol nawet w dawce od 40 do 80 mg na dobę. 

00:33:26 

 

00:33:34 

 

00:33:37 

I to pi Ramat w bardzo często niewielkich dawkach, bo nawet 15 mg stosowanych na dobę jest lekiem skutecznym. 

00:33:44 

 

00:33:44 

 

00:33:45 

Tapira MAT jest lekiem przede wszystkim używanym w leczeniu napadów padaczkowych, ale skuteczność jego wgraniu dzieci również została fill udowodnione. 

00:33:55 

W tej chwili są prowadzone badania kliniczne u dzieci również zespół mojej kliniki uczestniczy w takich badaniach. Wykorzystanie r Enum Abu to jest przeciwciało monoklonalne, które zaczęliśmy stosować również u pacjentów powyżej 12. Roku życia, ale to jest początek jeszcze. 

00:34:15 

Nie mamy podstaw do opowiadania o fill skutecznym zapobieganiu bólów bólów głowy. 

00:34:24 

 

00:34:26 

 

00:34:26 

 

00:34:30 

 

00:34:30 

 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały